Finanziell unterstützt durch
die Europäische Union
Europäisches Verbraucherzentrum Italien Büro Bozen

Verbrauchertelegramm Europa-Ausgabe Merz 2024

Beilage zur ladinischen Europa-Ausgabe Nr. 23 - Redaktion: Europäisches Verbraucherzentrum


E-COMMERCE

Influencer marketing sun i social media

Ti ultimi ani vëniel scialdi adurvà l influencer marketing tan che l ie deventà n mesun de promozion per l’aziendes adressà dantaldut ai cunsumadëures jëuni/ala cunsumadëures jëunes. L fin de chësta strategia de marketing ie propi chël de nfluenzé i/la cunsumadëures te si compres, cun la promozion de prudoc da pert de persones cunesciudes o a uni maniera cun na gra sdredia de persones che “ti va do” sun i social media. L ne ie nia for saurì per i/la cunsumadëures avëi la drëta cunsapuda dl fenomén. Oradechël se mostra śën n pericul nuef sun l urizont: l’adurvanza dla nteligënza artifiziela y i video nsci tlamei “deepfake”, chël uel dì, video manipulei artifizialmënter, suvënz adurvei per crië cuntenuc ngianënc y desvienc. Lijëde sun la plata dla Zentrela Europeica Cunsumadëures (ZEC) co schivé de deventé vitimes de trapularies y a cie che l ie da mëter verda.

VIAGES

L elisocors oradecà possa custé de plu milesc de Euro

La sajon da jì cun i schi ie per finé via ma truep amanc de chësc sport uel mo passé la feries da Pasca te vel zënter dai schi. Ma metëde verda che sëise curii dal’assegurazion! Pra la ZEC vëniel defati ite uni ann de plu dumandes de nfurmazion da pert de zitadins y zitadines dla Talia che do avëi abù n nzidënt ntan na vacanza oradecà (dantaldut tl’Austria) à pona giapà na conta saleda per l servisc de elisocors, cun somes che va dai 5.000,00 ai 8.000,00 € - somes che n ne à danz nia for mé nsci da garat. Per i apasciunei che va cun i schi oradecà iel perchël da cunsië de fé n’assegurazion danora che curissa n cajo la spëises che pudëssa se purté pro. L medemo vel’ per i amanc dla montes n generel: nce chi che ëssa da tumé ntan n’arpizeda, cun la mountain bike, o chi che ëssa bel scëmpl n’emergënza de sanità ntan na jita samont y muessa unì judei cun l joler, arà pona da paië la conta.

SUSTENIBLTÀ

La istituzions dla UE vën a una per l dërt de reparazion

L Parlamënt y l Cunsëi Europeich ie, nia da giut, unic a una sun la normes che reverda l dërt de reparazion. Tl cheder dla garanzia leghela messerà i venditëures pité la puscibltà de pudëi lascé cuncé l prudot, ora che sce la reparazion ëssa da vester plu cëra de n prudot nuef. Sce l cunsumadëur/la cunsumadëura dezid de lascé cuncé l prudot unirà l tëmp de respunsabltà dl venditëur slungià de 12 mënsc dal mumënt che l prudot unirà fat “cunform”. L dërt de pudëi lascé cuncé n prudot valerà nce delà dala garanzia leghela. I/La cunsumadëures puderà damandé che i prudoc che possa tecnicamënter unì cuncei vënie cuncei aldò dla normativa UE, coche i njins eletrics de cësa. L unirà oradechël crià na plataforma per mëter n cuntat cunsumadëures cun la persones che concia i prudoc y i venditëures di prudoc cuncei dl raion. Ma nchin che l dërt ala reparazion devënta realtà dureral mo n pez. Defati, n iede che la Diretiva curespundënta va n forza, messerà i Stac cumëmbri sëurantò la normes a livel naziunel. Per deplù nfurmazions.

CAJE DL MËI
Na cunsumadëura taliana ova prenutà na cherta per n jol naziunel tla Talia de n pitadëur spanuel per sé y per si pitl mut. Purtruep se à l mut, l di dan l viac, fat n pue’ mel (scasseda al cervel) a tumé ntan jadiné. L dutor che l ova n cura ti ova descunsià dassënn de julé cun l fliegher l di do. L uem dla cunsumadëura à perchël riesc cuntatà la cumpania de jol per la nfurmé dl inzidënt y anulé la cherta de jol. Ma pervia che l rembursamënt ne ie pona nia unì fat à la familia damandà ala ZEC dla Talia de ti judé. Chësta à mandà inant l cajo ala ZEC dla Spania che à cuntatà l pitadëur spanuel fajan referimënt al articul 945 dl Codesc dla Navigazion talian: Sce i/la passajires ne tol nia n jol prenutà per gauja de n mpedimënt che ne ie nia gaujà da d’ëi/d’ëiles ài l dërt a n rembursamënt sce i nfurmea debota l pitadëur dl jol dl mpedimënt suzedù. Do la ntervenzion dla ZEC Spania à la cumpania de jol ala fin rembursà l priesc dla cherta de jol per tramedoi passajires.