Finanziell unterstützt durch
die Europäische Union
Europäisches Verbraucherzentrum Italien Büro Bozen

Verbrauchertelegramm Europa-Ausgabe Utober 2014

Beilage zur ladinischen Europa-Ausgabe Nr. 63 - Redaktion: Europäisches Verbraucherzentrum


ZEC

Bilanz dla retlamazions da d’instà

Sce chësc d’instà 2014 ne ie dal pont d’ududa meteorologich nia stat drët ciaut iel a uni moda stat ciaut per la Zentrela Europeica Cunsumadëures (ZEC) de Bulsan: tl tëmp dai 20 de mei ai 20 de setëmber 2014 à la consulëntes dla ZEC dat nfurmazions y assistënza a bën 1.100 cunsumadëures. La majera pert dla dumandes ova da nfé cun l ciamp dl trasport di julieres y cun l mprëst d’auti.
I/La cunsumadëures che ie de viac possa consulté la plata internet dla ZEC de Bulsan per deplù nfurmazions y per ciarië ju i truep modiei de lëtres da adurvé per si retlamazions da adressé a albiercs, tour-operators, cumpanies de jol y nsci inant. Iel mo plu informazions!


DËRC DI PASSAJIRES

Brosciura online nueva dla Zentrela Europeica Cunsumadëures (ZEC)

La normativa europeica defënd i passajires che viagia tl raion dla Union Europeica cun ferates, curieres, berches i julieres ti recunescian i dërc tl cajo che l ti ëssa da suzeder vel’ dejaventura ntan l viac. La iregulariteies dl viac possa avëi da nfé cun tardivanzes o cancelazions de mesuns de trasport o cun caji de perduda o danejamënt de cufri o la situazions de dann che se porta pro pra nzidënc. Chisc dërc ie recunesciui dantaldut dai regulamënc europeics, chësc uel dì dala leges europeiches che vën diretamënter aplichedes te uni stat cumëmber: chëstes ie identiches per dut i/la passajires tl cheder di cunfins dla UE y ne depënd perchël nia dal fat sce n cufer ie jit perdù a Praga o sce l jol ie unit cancelà a Paris. Te nosta brosciura tl format PDF giaperëis na panoramica de vosc dërc coche viagiadëures tla UE.


TRAPULES TL INTERNET

La fatura do l juech a pesć – Metëde verda ala spëises scundudes ti social network...

Anna à 15 ani y sciche truepa mutans de si età se nuzela dl social network Facebook per comuniché cun si cumpanies. Canche la giapa n nvit a na ntraunida se nteresseiela dla cossa: l nvit cuntën n juech a pesć pra chël che n possa vëncer 100.000 iPhones. Anna se muev aldò dla ndicazions: mandé debota inant l nvit a si cumpanies de Facebook, crì ora l culëur dl smartphone, dé ite si dac tla lueges dates dant y se registré. Anna ne vëij nia che pudëssa ndiché a n servisc a paiamënt y cie che la giapa per e-mail ie mé na cunfërma scëmpla de registrazion. Ma n valgun dis do – ostroloto! – vëniel da paië na fatura de 35,70 euro per la criazion dl account. Cialëde cie che la ZEC ti cunsiëia ai jëuni y a si genitores.


Cajo dl mëns

D’agost dl 2013 fova Mariella cun na si bona cumpania te n hotel tla Franzia, plu avisa sun la beliscima “Côte d'Azur”. Na nuet ie doi leresc zapei te si majon, zënza ne rumpì ite no la porta no i vieresc, y ti à rubà 500 euro. Do che chësta se ova l di do refat dala sperduda ti àla debota fat al savëi cie che fova suzedù ala direzion dl hotel y fat na plura pra la Gendarmerie locala. Inò a cësa à Marinella pona mandà na dumanda de rembursamënt al hotel – coche l ie udù danora n basa a na cunvenzion sun la respunsabltà di hotelieres. Ma l'assegurazion dl hotel ne à nia azetà la dumanda dijan che la respunsabltà dl hotelier vel mé per i bëns sëurandac n cunseniazion al hotel. Nosc colegs dla ZEC dla Franzia à sotrissà che l hotelier ie perdrët respunsabl per uni desdruzion, dejudiamënt o sotrazion dla cosses purtedes tl hotel dal tlient. Dan n valgun dis, do de plu lëtres da pert de nosc colegs, ti à l hotel franzëus finalmënter rembursà i 500 euro a Mariella!