Finanziell unterstützt durch
die Europäische Union
Europäisches Verbraucherzentrum Italien Büro Bozen

Verbrauchertelegramm Europa-Ausgabe Setëmber 2014

Beilage zur ladinischen Europa-Ausgabe Nr. 63 - Redaktion: Europäisches Verbraucherzentrum


MPURTAZION DE AUTI

Cumpré n auto da n paesc dla UE sciche l se toca...

La Zentrela Consumadëures Europeica a Bulsan dà nfurmazions y cunsëies, acioche i/la consumadëures che compra n auto da n paesc dla UE sibe al segur y posse se goder l viac cun l auto. La dà nfurmazions sun cie che l ie da mëter verda acioche l ne vënie nia ora problems pra la stipulazion dl cuntrat y pra la registrazion dl auto tla Talia. Do che l veicul ie unit cuntrolà avisa cunsiëia la ZCE de liejer tres avisa nce l cuntrat de compra, ajache chësc pudëssa n cajo cuntenì vel’ frasa cun n senificat dopl che pudëssa limité o nchinamei stlù ora la garanzia (p.ej. „cumprà coche udù“ o „cuntrat danter marcadënc y nsci inant).
Sön le sit dla Zentrala Consumadus Europeica de Balsan pudëis ve liejer tres duta la nfurmazions de mpurtanza. Per brosciures sun chësta tematica pudëis unì a nes crì tla Zentrela Consumadëures Europeica a Bulsan tla Streda Brenner n. 3 o nes cherdè su sot al numer 0471-980939.


MPRËST D’AUTI

La descriminazion di/dla consumadëures dëssa finé

Dan n valgun dis à la Cumiscion Europeica publicà n scrit che ti ie unit mandà dan n pez a sies firmes de mprëst d’auti. Ala firmes de mprëst d’auti ti vëniel fat al savëi de la finé cun si manieres descriminëntes tres chëles che i/la consumadëures de de plu stac dla UE ne giapa nia l priesc plu bon marcià pità tl internet. Pervia dl’adres IP, che vën recunesciuda automaticamënter, ne iel per i/la consumadëures datrai defati nia puscibl fé na resservazion-online. La nsci tlameda diretiva di servijes (diretiva 2006/123/EG) ti pruibësc ala mprejes la descriminazion zënza rejon sun la basa dla purtenienza da n stat o pervia dla residënza pra l azes a n servisc. Nce la ZCE (Zentrela Consumadëures Europeica) a Bulsan se à ti ultimi ani dat ju dassënn cun chësta tematica. Sön le sit dla Zentrala Consumadus Europeica de Balsan iel mo plu nfurmazions.


VACANZES Y VIAGES

Eis’a bele ciarià ju la ECC-Net: Travel App?

Acioche pudëise ve paré nce ntan la feries contra l’una o l’autra dejaventura: La ECC-Net: Travel App nueva funzionea sun smartphones y tablets cun iOS, Android y Microsoft Windows y possa unì ciarieda ju ti onlinestores curespundënc: itunes apple, play google und windowsphone.


La ZCE dla Talia sun Facebook y Twitter
La ZCE dla Talia ie nce da abiné tla rë soziela Facebook http://www.facebook.com/pages/Centro-Europeo-Consumatori-Italia/215603265127342) y sun Twitter (http://twitter.com/ECCItalyBolzano).


Cajo dl mëns


Na familia irlandeja ova bele de dezëmber dl 2012 apustà na vacanza te n camping pra l Lech de Garda per l d’instà dl ann do paian ite na capara de 200 EUR. Puec dis dan pië via à la familia damandà sce l fossa puscibl spusté l’apusteda a n ann do de juni 2014. La direzion dl camping ti l ova dat pro. De mei dl 2014 à la familia inò cuntatà l camping. Nce chëst ann ti fovel unit zeche danterite y la ne pudova nia unì. Inò àla damandà de pudëi spusté l’apusteda o de giapé de reviers i 200 EUR. Ma chëst iede fova la resposta autramënter: la familia ëssa desdit la resservazion massa tert y aldò dl cuntrat fossa l storno debant cun retuda dla capara mé stat puscibl nchin a 30 dis dala permanënza prugrameda. La familia irlandeja se fajova marueia ajache sun la plata web ngleja ne fovel deguna cundizions de cuntrat o vel’autra ndicazion che ëssa lascià pensé che la resservazion ëssa mé pudù unì dejapusteda debant tl lim de n cër tëmp. A uni moda ti à l camping do l ntervënt dla ZCE dla Talia retù i 200 EUR dla capara.